ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ

ยินดีต้อนรับสู่... ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 
ลำดับ วันที่-เวลา ชื่อข่าวสาร
1 วันที่ 05 กันยายน 2019 เวลา 11:51:46 การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ The Development of Health Behavioral Surveillance System (HBSS)
2 วันที่ 05 สิงหาคม 2019 เวลา 13:26:05 การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ (HBSS)
3 วันที่ 19 สิงหาคม 2017 เวลา 14:25:01 การพัฒนารูปแบบการสื่อสารสุขภาพเพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ
4 วันที่ 17 สิงหาคม 2017 เวลา 15:20:21 การศึกษาสถานการณ์การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
5 วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 13:50:08 สรุปสถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ (การบริโภคอาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ สุขอนามัยส่วนบุคคล และอุบัติเหตุ) ของเด็กวัยเรียน พ.ศ.2559
6 วันที่ 17 มกราคม 2017 เวลา 10:14:18 สรุปสถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ (การบริโภคอาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ สุขอนามัยส่วนบุคคล อุบัติเหตุ สูบบุหรี่ และดื่มสุรา) ของประชาชนวัยทำงาน พ.ศ.2559
7 วันที่ 19 ตุลาคม 2015 เวลา 10:35:34 สถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ภาพรวมทั้งประเทศ ปี2558
8 วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10:33:01 รายงานสถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มวัยทำงาน อายุ 15 ปีขึ้นไป ภาพรวมทั้งประเทศ ปี2557
9 วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 09:58:43 สถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มวัยทำงาน อายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามเขตสบส.1-12 ปี2557
10 วันที่ 04 สิงหาคม 2014 เวลา 09:37:49 Datadictionary
สถานะของระบบ : Online (เปิดใช้งานตามปกติ)
Login เข้าสู่ระบบ

รู้หรือไม่ ?. หากใส่ข้อมูล Email ในการสมัครสมาชิก หรือ ใส่ข้อมูลอีเมล์ในข้อมูลส่วนตัวแล้ว สามารถเลือกใช้ Username หรือ Email ในการ Login ก็ได้


สถิติทั่วไปของระบบ

จำนวนผู้ใช้งาน : 6,073 คน
สถานบริการสุขภาพ : 14,991 แห่ง
จำนวนแบบสัมภาษณ์ผู้ใหญ่ : 1,661,549 รายการ
จำนวนแบบสอบถามนักเรียน : 1,170 รายการ
จำนวนข้อมูลที่แสดง เป็นข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเท่านั้น