ยินดีต้อนรับสู่... ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ลำดับ วันที่-เวลา ชื่อข่าวสาร
1 วันที่ 19 สิงหาคม 2017 เวลา 14:25:01 การพัฒนารูปแบบการสื่อสารสุขภาพเพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ
2 วันที่ 17 สิงหาคม 2017 เวลา 15:20:21 การศึกษาสถานการณ์การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
3 วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 13:50:08 สรุปสถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ (การบริโภคอาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ สุขอนามัยส่วนบุคคล และอุบัติเหตุ) ของเด็กวัยเรียน พ.ศ.2559 ข่าวสำคัญ!!
4 วันที่ 17 มกราคม 2017 เวลา 10:14:18 สรุปสถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ (การบริโภคอาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ สุขอนามัยส่วนบุคคล อุบัติเหตุ สูบบุหรี่ และดื่มสุรา) ของประชาชนวัยทำงาน พ.ศ.2559 ข่าวสำคัญ!!
5 วันที่ 19 ตุลาคม 2015 เวลา 10:35:34 สถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ภาพรวมทั้งประเทศ ปี2558
6 วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10:33:01 รายงานสถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มวัยทำงาน อายุ 15 ปีขึ้นไป ภาพรวมทั้งประเทศ ปี2557
7 วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 09:58:43 สถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มวัยทำงาน อายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามเขตสบส.1-12 ปี2557
8 วันที่ 04 สิงหาคม 2014 เวลา 09:37:49 Datadictionary
9 วันที่ 27 มิถุนายน 2014 เวลา 09:03:37 power point HBSS 26/06/2557
10 วันที่ 16 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:17:28 คู่มือระบบรับรองมาตรฐานสุขศึกษา 2557
สถานะของระบบ : Online (เปิดใช้งานตามปกติ)
Login เข้าสู่ระบบ

รู้หรือไม่ ?. หากใส่ข้อมูล Email ในการสมัครสมาชิก หรือ ใส่ข้อมูลอีเมล์ในข้อมูลส่วนตัวแล้ว สามารถเลือกใช้ Username หรือ Email ในการ Login ก็ได้

สถิติทั่วไปของระบบ

จำนวนผู้ใช้งาน : 6,050 คน
สถานบริการสุขภาพ : 14,991 แห่ง
จำนวนแบบสัมภาษณ์ผู้ใหญ่ : 1,659,232 รายการ
จำนวนแบบสอบถามนักเรียน : 1,095 รายการ
จำนวนข้อมูลที่แสดง เป็นข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเท่านั้น